Author: RuthB

Ungdomsverkstäderna

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga personer under 29 år som är utanför utbildning eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster som de behöver. Med hjälp av visualiseringen kan man studera hur många unga personer som uppskattas finnas utanför utbildning och arbetslivet, vilka klienterna för uppsökande för ungdomsarbete är på olika håll i Finland och vilka slags tjänster de har hänvisats till.

Ungdomsarbetet i kommunerna 2022

Regionförvaltningsverken samlar med regelbundna mellanrum in uppgifter om kommunernas ungdomsarbete. Med denna enkät undersöker vi omfattningen av kommunernas tjänster inom ungdomsarbetet och personalresurserna år 2022.  Enkäten skickas till dem som ansvarar för ungdomsväsendet i kommunerna. Resultaten av enkäten publiceras på webbplatsen nuorisotilastot.fi. Frågeformulär för inspektion Ett exempel på listan för adresser till ungdomsgården/ungdomsgårdarna eller andra lokaler […]

Ungdomscentren

<a href=’#’><img alt=’ ‘ src=’https:&#47;&#47;public.tableau.com&#47;static&#47;images&#47;Nu&#47;Nuorisokeskustenvisualisoinnit_SE&#47;Nuorisokeskustenvisualisoinnit&#47;1_rss.png’ style=’border: none’ /></a> Informationsinnehåll De visualiserade uppgifterna om ungdomscentren fås från utvärderings- och uppföljningssystemet SARVI, som drivs av Suomen nuorisokeskusyhdistys ry . SARVI används av alla Ungdomscenter, och med hjälp av uppgifterna i systemet är det möjligt att få en heltäckande bild av ungdomscentrens verksamhet, tjänster och kundantal. Visualiseringsuppgifterna uppdateras […]

Organisationer inom ungdomssektorn

På denna webbplats finns den senaste informationen om det ungdomsarbete som organisationerna utför i Finland. De olika temanas texter och grafer grundar sig på materialet från enkäten Nuorisoalan järjestöt NYT! som sammanställts med hjälp av webropolenkäter 3.5–25.6.2021. Regionförvaltningsverket har tillsammans med Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf och kompetenscentret Kentauri producerat materialet. Enkäten har dessutom […]

Ungdomsverkstadsverksamhet

Datainnehål Statistiken över uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet tas ur de årliga enkäterna angående statsunderstöd (2011–2019). Alla aktörer som fått statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet har varit skyldiga att svara på enkäten. Siffrorna har dessutom kontrollerats med hjälp av PAR-statistikdatabaserna. Statistiken för 2019 grundar sig på de PAR-data som aktörerna lämnat i januari 2020. Siffrorna […]

Ungdomsarbetet i kommunerna och utvärdering av basservicen 2021

Regionförvaltningsverken samlar med regelbundna mellanrum in uppgifter om kommunernas ungdomsarbete. Med denna enkät undersöker vi omfattningen av kommunernas tjänster inom ungdomsarbetet och personalresurserna år 2021.  Enkäten skickas till dem som ansvarar för ungdomsväsendet i kommunerna. Resultaten av enkäten publiceras på webbplatsen nuorisotilastot.fi. Frågeformulär för inspektion Ett exempel på listan för adresser till ungdomsgården/ungdomsgårdarna eller andra lokaler […]

Informations- och rådgivningsarbetet för unga

Datainnehåll Statistiken över informations- och rådgivningsarbete för unga samlas in via tjänsten Nutitilastot.fi. Tjänsten Nutitilastot.fi används av över hundra organisationer som erbjuder tjänster inom informations- och rådgivningsarbete för unga. Utifrån statistiken publiceras en sammanställning på årsnivå i tjänsten Nuorisotilastot.fi. Statistiken samlas in enligt ärendehanteringssätt. Som individuella användare statistikförs användare av informations- och rådgivningstjänster för unga […]

Statens finansiering av ungdomsarbete

Visualiseringen specificerar på projekt- och verksamhetsnivå vart de medel riksdagen beviljat för ungdomsarbete har riktats årligen. Uppgifterna är baserade på undervisnings- och kulturministeriets beslut om understöd som delas ut årligen. Med hjälp av visualiseringen kan man också bekanta sig närmare med projektens genomförare.

Rulla till toppen