Alla visualiseringar

Visualiseringar och databaser som uppdateras årligen

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga personer under 29 år som är utanför utbildning eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster som de behöver. Med hjälp av visualiseringen kan man studera hur många unga personer som uppskattas finnas utanför utbildning och arbetslivet, vilka klienterna för uppsökande för ungdomsarbete är på olika håll i…

Ungdomsverkstäderna

Ungdomsverkstäderna

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga personer under 29 år som är utanför utbildning eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster som de behöver. Med hjälp av visualiseringen kan man studera hur många unga personer som uppskattas finnas utanför utbildning och arbetslivet, vilka klienterna för uppsökande för ungdomsarbete är på olika håll i…

Församlingarnas ungdomsarbete

Församlingarnas ungdomsarbete

I verksamhetsstatistiken över församlingarnas ungdomsarbete presenteras statistikuppgifter om samlingar, utfärder och läger, grupper och möten som riktar sig till församlingsmedlemmar och andra unga och unga vuxna (7–14, 15–17 och 18–28 år) i området.

Kommunernas ungdomsarbete

Kommunernas ungdomsarbete

Med hjälp av visualiseringen som presenterar kommunernas ungdomsarbete kan man granska vilka tjänster inom ungdomsarbete som är tillgängliga i olika kommuner. Med hjälp av visualiseringen kan man även jämföra de resurser som kommunerna använder för ungdomsarbete. Statistiken baserar sig i huvudsak på enkätsvar som kommunerna själva gett.

Informations- och rådgivningsarbetet för unga

Informations- och rådgivningsarbetet för unga

Datainnehåll Statistiken över informations- och rådgivningsarbete för unga samlas in via tjänsten Nutitilastot.fi. Tjänsten Nutitilastot.fi används av över hundra organisationer som erbjuder tjänster inom informations- och rådgivningsarbete för unga. Utifrån statistiken publiceras en sammanställning på årsnivå i tjänsten Nuorisotilastot.fi. Användningen av tjänsten för statistik över informations- och rådgivningstjänster för ungdomsarbetare upphörde den 31 mars 2023.Statistiken…

Ungdomsverkstadsverksamhet

Ungdomsverkstadsverksamhet

Datainnehål Statistiken över uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet tas ur de årliga enkäterna angående statsunderstöd (2011–2019). Alla aktörer som fått statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet har varit skyldiga att svara på enkäten. Siffrorna har dessutom kontrollerats med hjälp av PAR-statistikdatabaserna. Statistiken för 2019 grundar sig på de PAR-data som aktörerna lämnat i januari 2020. Siffrorna…

Statens finansiering av ungdomsarbete

Statens finansiering av ungdomsarbete

Visualiseringen specificerar på projekt- och verksamhetsnivå vart de medel riksdagen beviljat för ungdomsarbete har riktats årligen. Uppgifterna är baserade på undervisnings- och kulturministeriets beslut om understöd som delas ut årligen. Med hjälp av visualiseringen kan man också bekanta sig närmare med projektens genomförare.

Internationellt ungdomsarbete

Internationellt ungdomsarbete

Visualiseringen visar hur EU-finansieringen avsedd för internationellt ungdomsarbete och utveckling av ungdomsarbete fördelar sig i Finland. Uppgifterna baserar sig besluten om projektbidrag fattade av det nationella kontoret för EU:s ungdomsprogram. Med hjälp av visualiseringen kan du också läsa mer om genomförda projekt.

Statistiska recensioner

Utvärding av basservicen 2019

Utvärding av basservicen 2019

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen peruspalveluiden arviointi 2019 keskittyi nuorille suunnattuihin palveluihin kunnissa. Visualisointi kuvaa nuorille suunnattujen palveluiden riittävyyttä ja sen tiedot perustuvat kuntien viranhaltijoiden kyselyvastauksiin.

Ungdomars delaktighet och inflytande

Ungdomars delaktighet och inflytande

Visualisering visar möjligheterna till ungdomars deltagande och inflytande i olika delar av Finland och i olika tjänster. Informationen baserar sig på enkätsvar som kommunernas myndigheter och ungdomars egna erfarenheter.

Skolornas gårdar

Skolornas gårdar

Visualiseringen om skolgårdar visar vilket betyg skolornas rektorer har gett för skicket och motionsmöjligheterna på skolgården. Databasen omfattar 59,5 % av alla grundskolor i Finland. Med hjälp av visualiseringen kan skillnader i gårdarnas skick jämföras mellan såväl skolor som kommuner.

a

Rulla till toppen