Ungdomsverkstäderna

Statistikuppgifterna om ungdomsverkstäderna härstammar från de årliga enkäter som hänför sig till statsunderstödet (2014–2022).

Datainsamlingen omfattar nästan alla verkstäder som får statsunderstöd avsett för ungdomsverkstäder och en del av vuxenverkstäderna. Alla organisationer som får understöd av undervisnings- och kulturministeriet är skyldiga att besvara enkäten som gäller ungdomsverkstäderna. I Finland finns också verkstäder som inte får eller söker om det här understödet eftersom de riktar sig endast till vuxna eller får finansiering från annat håll. Det var frivilligt för de här verkstäderna att delta i datainsamlingen och därför besvarade endast några av dem enkäten.

Materialet som samlats in innehåller både kvantitativ och kvalitativ information om organiseringen av arbetsverkstadsverksamheten, innehållet i verkstädernas verksamhet och utvecklingsriktningar. Respondenterna beskrev också utmaningar, framgångar och utvecklingsbehov.

Från och med 2017 har Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som ansvarar för de nationella statistikdatabaserna över arbetsverkstäderna, också haft ansvaret för PAR-databaserna. Ungdomsverkstädernas uppgifter åren 2014-2022 baserar sig på den årliga enkät som hänför sig till statsunderstödet. Statistiken på nuorisotilastot.fi visar bara de aktörer som har besvarat de årliga enkäterna.

För statistiken om ungdomsverkstäderna ansvarar: Ruth Bamming / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Verkstäderna är en sammanslutning där man med hjälp av arbete, lärande genom arbete och dithörande träning strävar efter att förbättra individens färdigheter i vardagshantering samt förmåga och färdigheter att söka sig till utbildning eller arbete. Arbetshandledning och individuell handledning är verkstädernas etablerade arbetsmetoder. I arbetshandledningen utvecklas deltagarens arbetsförmåga, det kunnande som behövs i arbetslivet och allmänna arbetslivsfärdigheter, medan man med den individuella handledningen stöder funktionsförmågan och vardagshanteringen. Bestämmelser om ungdomsverkstäderna finns i ungdomslagen (1285/2016, kapitel 4).

I den samlade servicen inom offentlig sektor placerar sig verkstadsverksamheten på gränsen mellan tjänster inom den sociala sektorn och annat ungdomsarbete samt den öppna utbildnings- och arbetsmarknaden. Verkstäderna finansieras via flera kanaler genom bl.a. statsunderstöd (UKM, regionförvaltningsverkens ungdomsväsenden), verksamhetsaktörens finansieringsandel, projektfinansiering, inkomster av handledningstjänster (köpare är bl.a. FPA, arbets- och näringstjänsterna, socialväsendet, läroanstalter) samt eventuella intäkter av arbetsverksamheten.
Undervisnings- och kulturministeriet har understött verkstadsverksamheten för unga. Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd för ungdomsverkstäderna.

Ungdomsverkstäderna
Rulla till toppen